2. Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details, us­ing the information in th

Câu 2. Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details, us­ing the information in the box. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học. Đổi các chi tiết được gạch dưới, dùng thông tin trong khung)

Click tại đây để nghe:

Ba: Come and play basketball , Nam.

Nam: I’m sorry. I don't think I can.

Ba: That's too bad. Why not?

Nam: Well. I should clean my room .

Ba: Can you play on Friday ?

Nam: Yes, I can.

Ba: All ripht. See you at seven .

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye

Dịch :

Ba : Nam, đến chơi bóng rổ nhé.

Nam : Xin lỗi nha. Mình nghĩ mình không chơi được.

Ba : Tiếc quá. Tại sao không?

Nam: A, mình phải lau phòng mình.

Ba: Vậy thứ sáu bạn chơi được chứ?

Nam: Được nhé

Ba: T ốt lắm. Gặp bạn lúc 7 giờ nhé.

Nam: Được. Tạm biệt.

Ba: Tạm biệt.

a) volleyball

should/visit/grandmother

the weekend/Saturday afternoon

b) chess

ought to/help/Dad

Wednesday night/six o'clock

c) badminton

must/go/dentist

Sunday moming/10 o'clock

Trả lời:

a. Ba: Come and play volleyball. Nam.

Nam: I’m sorry. I don’t think I can.

Ba: That’s too bad. Why not?

Nam: Well, I should visit my grandmother.

Ba: Can you play at the weekend?

Nam: Yes, I can.

Ba: All right. See you this Saturday afternoon.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye.

b. Ba: Come and play chess with me. Nam.

Nam: I’m sorry. I don't think I can.

Ba: That’s too bad. Why not?

Nam: Well. I ought to helf my Dad.

Ba: Can you play on Wednesday night? Yes, I can.

Nam: Yes, I can

Ba: All right. See you at 6 o'clock.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye.

c. Ba: Come and play badminton with me, Nam

Nam: I’m sorry. I don’t think I can.

Ba: That’s too bad. Why not?

Nam: I must go to the dentist’s.

Ba: Can you play on Sunday mornine?

Nam: Yes, I can.

Ba: All right. See you at 10 o’clock.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye. See you then.

Now make your own dialogues. Use these pictures to help you. (Bây giờ viết bài đối thoại của riêng em. Dùng hình để giúp em)

Trả lời:

a. Minh : Come and play a game of tennis, Mai?

Mai: I’m sorry. I don’t think I can.

Minh : That’s too bad. Why not?

Mai : I ought to finish my homework.

Minh : What about this Saturday afternoon? Can you play?

Mai : Yes. I can.

Minh : All right. See you at 4 o’clock this Saturday.

Mai : OK. Bye.

Minh : Bye. See you then.

b. Vi : Come and play badminton with me, Hong.

Hong : I’m sorry. I don’t think I can.

Vi : That's too bad. Why not?

Hong : I have to visit my sick aunt.

Vi : What about tomorrow afternoon?

Hong : Yes, I can.

Vi : All right. See you at 3 o’clock.

Hong : OK. Bye.

Vi : Bye. See you then.