2. Take a class survey. (Thực hiện cuộc khảo sát lớp) Ask your classmate what sport they like most.

Câu 2. Take a class survey. (Thực hiện cuộc khảo sát lớp)

Ask your classmate what sport they like most . Draw this tables in vour ex­ercise book. Write the number of students who like each sport best. Then write the order. (Hỏi các bạn cùng lớp em họ thích môn thể thao gì nhất và vẽ bảng này vào vở tập của em. Viết số học sinh thích mỗi môn thể thao nhất. Sau đó viết theo thứ tự)

Trả lời:

Sport

Number of students

Position

Football

50/60

First

Volleyball

40/60

Second

Basketball

30/60

Third

Swimming

25/60

Fourth

Table tennis

20/60

Fifth