Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ?

Câu 4. Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần ?

trả lời

Những điểm giống và khác nhau về tình hình kinh tế thời Lê sơ và thời Lý - Trần :
Lập bảng thống kê về tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) thời Lý, Trần, Lê sơ để so sánh, rút ra nhận xét ở các thời kì này kinh tế đều phát triển, có nhiều thành tựu. Còn điểm khác nhau là thời Lê sơ nền kinh tế Đại Việt phát triển mạnh mẽ hơn.