1. Listen and read. (Nghe và đọc) Click tại đây để nghe: At twenty-five past nine, the bell rings an

Câu 1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:At twenty-five past nine, the bell rings and all the students go into the yard. It's time for recess. They are all happy and excited. They meet their friends and have some fun. Many are talking about the last class, or last night’s movie. Some are eating and drinking as well as chatting. Some students are playing games like blindman's bluff or catch. Some boys are playing marbles and some girls are skipping rope. But the most popular activity is talking. The yard is very noisy until the bell rings. Then everyone goes indoors and classes begin again.

Dịch :

Lúc 9 giờ 25, chuông reo và tất cả học sinh đều ra sân. Đó là giờ ra chơi. Tất cả các em đều vui vẻ và hào hứng. Chúng gặp bạn bè và vui đùa. Nhiều em đang nói về giờ học vừa qua hay bộ phim tối qua. Vài em đang ăn uống cũng như đang tán gẫu. Vài học sinh đang chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê hay đuổi bắt. Vài học sinh nam và nữ đang chơi bắn bi và vài nữ sinh đang chơi nhảy dây. Những hoạt động phổ biến nhất là trò chuyện. Sân trường rất ồn ào cho tới khi chuông reo. Sau đó mọi người vào lớp và các tiết học lại bắt đầu.

a. Now work with a partner. Ask and answer question about the students a the pictures. ( Bây giờ thực hành với bạn cùng học. Hỏi và đáp về các học sinh trong tranh)

Trả lời:

a) What are these boys and girls doing?

The boys are talking, and the girls are skipping rope.

b) What are these students doing?

They’re eating and drinking.

c) What are these boys doing?

They’re playing marbles.

d) What are these students doing?

They’re playing the blind man's buff.

e) What are the two boys doing?

They're playing tag.

f) What are these two students doing?

They are reading a book.

b. Ask and answer questions with a partner. (Hỏi và đáp với bạn cùng học)

a) What do you usually do at recess?

b) Do you usually talk with your friends?

c) What do you usually do after school?

Trả lời:

a) I usually play games with my friends.

b) Yes, I do.

c)  I usually go to the school art club.