1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) Click tại đây để

Câu 1. Listen. Then practice  with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:


Lan: Tell me about your family, Hoa. What does your father do?

Hoa: He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.

Lan: What about your mom? What does she do?

Hoa: She's always busy. She works hard from morning till night. She does the housework, and she helps on the farm.

Lan: Do they like their jobs?

Hoa: Yes, they love working on their farm.

Lan: Do you have any brothers or sisters?

Hoa: Yes. I have a younger sister. She’s only 8. Here is a photo of her.

Dịch :

Lan: Kể cho tôi nghe về gia đình của bạn đi Hoa. Ba của bạn làm nghề gì?

Hoa: Ba mình là nông dân. Ông ấy làm việc ở nông trại của gia đình mình ở miền quê. Ba mình trồng rau và nuôi gia súc.

Lan: Còn mẹ của bạn? Bà ấy làm nghề gì?

Hoa: Mẹ của mình luôn luôn bận rộn. Bà làm việc rất vất vả từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và phụ giúp ở nông trại.

Lan: Thế ba mẹ bạn có thích công việc của mình không?

Hoa: Có chứ. Ba mẹ mình thích làm việc ở nông trại.

Lan: Bạn có anh chị em không?

Hoa : Có. Mình có một em gái. Nó mới 8 tuổi. Đây là hình của nó.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a) What does Hoa's father do? ( Cha của Hoa làm nghề gì? )

b) Where does he work? ( Ông ấy làm việc ở đâu? )

c) What is her mother's job? ( Công việc của mẹ cô ấy là gì? )

d) What does she do every day? ( Bà ấy làm gì mỗi ngày? )

d) Are they happy? ( Họ có hạnh phúc không? )

f) How old is Hoa's sister? ( Em gái của Hoa bao nhiêu tuổi? )

Trả lời:

a. Hoa's father is a farmer.

b. He works on their farm in the countryside.

c. She is a housewife.

d. She does the housework and helps her husband on the farm.

d. Yes. they are.

f. Hoa's sister is eight.