2. Read. (Đọc) Click tại đây để nghe: What about Lan s family? What do her parents do? Her father is

Câu 2. Read. (Đọc)

Click tại đây để nghe:


What about Lan s family?

What do her parents do?

Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children.

Her mother is a teacher. She teaches in a primary school.

Lan has an elder brother.

He is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper.

Dịch :

Gia đình của Lan thì sao?

Bố mẹ cô ấy làm nghề gì?

Bố của Lan là một bác sĩ. Ông ấy làm việc ở bệnh viện. Ông ấy chăm sóc các trẻ em bị bệnh. Mẹ của Lan là giáo viên. Bà ấy dạy ở trường tiểu học.

Lan có một người anh. Anh của Lan là một ký giả. Anh ấy làm việc cho một tờ báo ở Hà Nội.

Now practice with a partner. (Bây giờ thực hành với bạn cùng học)

a) Talk about Lan's family. (Nói về gia đình của Lan)

What does her father / mother/brother do?

Where does he/she work?

Trả lời:

- Lan's father is a doctor. He works in a hospital.

- Lan’s mother is a teacher. She teaches in a primary school.

- Lan's brother is a journalist. He works for a Hanoi newspaper.

b. About you. (Về em)

Talk about your family.

Where does your father/mother/brother/sister work?

What does he/she do?

Trả lời:

In my family there are four people: my father, my mother, my younger brother and me.

My father is a worker. He works for a car factory, in Ho Chi Minh City. My mother is a housewife. She does the housework. My younger brother is a pupil. He studies in a primary school. He is only eight years old.