3. Read. Then answer. (Đọc. Sau đỏ trớ lời) Click tại đây để nghe: How much does one banana cost? La

Câu 3. Read. Then answer. (Đọc. Sau đỏ trớ lời)

Click tại đây để nghe:


How much does one banana cost?

Lan: Can I help you, Hoa?

Hoa: Yes, please. I’m trying to do this math question.

Lan: Which one?

Hoa: Number three.

Lan: That is a difficult question.

Hoa: I know my answer isn't right.

Lan: Let's look at the exercise.

Hoa: My answer is three bananas cost 18,000 dong. I know that is not the price of bananas.

Lan: I see your problem. There are only two zeros in the correct

answer. You have three. Erase one zero.

Hoa: Oh! I see. Thanks, Lan.

Lan: My pleasure.

Một trái chuối giá bao nhiêu?

Lan: Hoa, bạn cần gì?

Hoa: Vâng, bạn giúp mình. Mình đang cố gắng làm hỏi toán này

Lan: nào?

Hoa: Câu số ba.

Lan: Đây là câu khó.

Hoa: Mình biết là câu trả lời cùa mình sai rồi.

Lan: Chúng ta hãy cùng xem tập.

Hoa: Câu trả lời của mình là ba quả chuối giá 18.000 đồng. Mình biết đó không phải là giá của chuối.

Lan: Mình hiểu vấn để rồi. Chỉ có hai số không trong câu trả lời đúng, mà bạn có tới ba số. Hãy xóa một số không.

Hoa: A! Mình hiểu rồi. Cám ơn nhé Lan.

Lan: Không có gì. Niềm vui của mình mà.

Nowanswer the question: (Bây giờ trả lời câu hỏi)

a) What's Hoa doing?

She’s doing a math question.

b) Does she get in trouble?

Yes. Her answer is not correct.

c) What’s her answer?

It's 18.000 dong for 3 bananas.

d) How much does a banana cost?

It’s 600 dong.

e) What’s the right answer?

It’s 1.800 dong.