3. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi) Click tại đây để nghe: Most of th

Câu 3. Read . Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời hỏi)

Click tại đây để nghe:

Most of the world's surface is water. We may know the land very well, but we know very little about

the oceans.

Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn't stay underwater for longer than two minutes. But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.

A Frenchman, Jacques Cousteau (1910 - 1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.

Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

Dịch :

Phần lớn các bề mặt của Trái Đất là nước. Chúng ta có lẽ biết rõ về mặt đất, nhưng chúng ta hầu như không biết về các đại dương.

Mãi gần đây con người vẫn chưa có thể ở lâu dưới nước được. Một thợ lặn tìm ngọc trai, chẳng hạn, cũng không thể ở lâu dưới nước lâu hơn hai phút. Nhưng ngày nay, với thiết bị thở đặc biệt, một thợ lặn có thể ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài. Sau sự phát minh ra thiết bị này, con người có thể bơi tự do dưới nước và môn thể thao bơi lặn với bình dưỡng khí trở thành một môn thể thao được ưa chuộng.

Một người Pháp, Jacque Cousteau (1910 - 1997) đã phát minh một tàu lặn dưới biển sâu vào đầu thập niên 1940. Trong tàu, ông có thể thám hiểm các đại dương của thế giới và nghiên cứu sự sống dưới nước.

Bây giờ chúng ta có thể thám hiểm các đại dương cũng như sử dụng các máy quay phim truyền hình đặc biệt. Chúng ta có thể biết nhiều hơn về thế giới dưới nước nhờ vào phát minh này.

Questions

True or False? Check, and then correct the fake sentences. (Đúng hay sai? Kiểm tra và sau đó sửa các lỗi sai)

□ a. Most of the world's surface is land.

□ b. Before the invention of special breathing equipment, man couldn't swim freely underwater.

□ c. Now, scuba-diving is a popular sport.

□ d. Jacques Cousteau invented special TV cameras.

□ e. We can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau's invention.

Trả lời:

a - F

Most of the world's surface is water.

b - T

c - T

d - F

Jacque Cousteau invented a deep-sea diving vessel.

e - T