4. Play with words. (Chơi với chữ) Click tại đây để nghe:

Câu 4. Play with words. (Chơi với chữ)

Click tại đây để nghe: