4. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi) Click tại đây để nghe: Walking in

Câu 4. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời hỏi)

Click tại đây để nghe:

Walking in fun

At my school there are different sports activities but I only take part in one club called "Walking For Fun" or WFF. Last year there was a district walking competition for school children and my school team won the first prize. Everybody was so happy and wished to keep this activity, therefore, we organized this club. The number of participants increases every week. The regular activity of the club is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. Another activity is a walk-to-school day (or WTS day). Members living near school volunteer to take a walk instead of taking motorbike or bicycle trips every Wednesday. Walking is a fun, easy and inexpensive activity, and people of all ages and abilities can enjoy it.

Đi bộ thật thú vị

Ở trường tôi có nhiều hoạt động thể thao khác nhau, nhưng tôi chỉ tham gia vào câu lạc bộ có tên là “Đi bộ vui" hoặc WFF. Năm rồi có một cuộc thi đi bộ trong quận cho học sinh và đội của trường tôi đoạt giải nhất. Mọi người rất vui và muốn duy trì hoạt động này, do đó, chúng tôi tổ chức câu lạc bộ này. Số người tham dự gia tăng hàng tuần. Sinh hoạt thường xuyên của câu lạc bộ là cuộc đi bộ 5 km đến bờ biển vào sáng Chủ Nhật. Một sinh hoạt khác là ‘'ngày đi bộ tới trường” (hoặc vào ngày WTS). Các thành viên sống gần trường tình nguyện đi bộ thay vì đi xe gắn máy hay xe đạp mỗi thứ tư hàng tuần. Đi bộ là một hoạt động vui, dễ dàng và không tốn kém. Mọi người đủ mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể ưa thích nó.

Questions.

a) What sports activity does the writer take part in?

b) Why did the school children organize the WFF?

c) What are the two activities of the club?

d) How far is it from the school to the beach?

e) Which day of the week is the WTS day of the club?

f) Who often takes part in the WTS day?

Answer the questions

a. The writer takes part in walking.

b. Because last year they won the first prize in a district walking competition and they wished to keep this activity.

c. The two activities of the club are a “5 km walk to the beach” on Sunday mornings and “a walk - to - school day” on Wednesdays.

d. It’s five kilometers.

e. It's Wednesday.

f. Members living near school often take part in the WTS day.