5. Play with words. (Chơi với chữ.) Click tại đây để nghe:

Câu 5. Play with words. (Chơi với chữ.)

Click tại đây để nghe: