5. Read. (Đọc) Click tại đây để nghe: At school we study many things. In Literature, we learn about

Câu 5. Read. (Đọc)

Click tại đây để nghe:


At school we study many things. In Literature, we learn about books and write essays. In History, we study past and present events in Viet Nam and around the world. In Geography, we study different countries and their people. In Physics, we learn about how things work. In the Language class, we study English. We study many other things as well, such as Music, Sports and Art. We enjoy all of our classes.

Dịch :

Ở trường chúng tôi học nhiều thứ. Ở giờ Văn học, chúng tôi học về các tác phẩm và viết luận văn. Ở giờ Lịch sử, chúng tôi học các sự kiện trong qua khứ và hiện tại ở Việt Nam và trên thế giới. Trong giờ học Địa lý, chúng tôi học các quốc gia khác nhau và dân tộc của những quốc gia đó. Ở giờ học Vật lý, chúng tôi học cách các sự vật vận hành như thế nào. Trong giờ học Ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi cũng học nhiều môn khác như Nhạc, Thể thao và Hội họa. Chúng tôi thích tất cả các giờ học của chúng tôi.

Now discuss with a partner. Odd one out. (Bây giờ thảo luận với bạn cùng học. Chọn từ khác biệt)

Literature - author, writing, paintings, stories

History - basketball games, famous people, world events, important days

Science - experiments, meter, preposition, temperature

English - words, verbs, England, pronouns

Trả lời:

Literature : paintings

History : basketball games

Science : preposition

English : England