6. Match each subject to the correct items. (Ghép mọi chủ đề với đồ dùng đúng) Trả lời:

Câu 6. Match each subject to the correct items. (Ghép mọi chủ đề với đồ dùng đúng)

Trả lời: