7. Play with words. Say and clap. (Chơi với chữ. Nói và vỗ tay.) Click tại đây để nghe:

Câu 7. Play with words. Say and clap. (Chơi với chữ. Nói và vỗ tay.)

Click tại đây để nghe: