Bài 1 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 1. Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Giải.

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.