Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2

Câu 1. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,                  BC = 4cm,                   AC = 5 cm.

Hướng dẫn làm :                                                                       

Tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

=> AB < BC < CA => \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\)