Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 10. Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của dây.

Hướng dẫn giải.

Giữa bốn nút có ba bụng, tức là trên dây có ba nửa bước sóng. Do đó:

                           \(l=3\frac{\lambda }{2}\)  =>  \(\lambda =\frac{2}{3}l\) 

Vậy tần số dao động : \(f=\frac{v}{\lambda }=\frac{v}{\frac{2l}{3}}=\frac{3v}{2l}=\frac{3. 80}{2. 1,2}=100\) Hz.