Bài 11 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Câu 11. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a) \(\frac{2}{5}\) + x2y;

b) 9x2yz;

c) 15,5;

d) 1 - \(\frac{5}{9}\)x3.

Hướng dẫn giải:

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức

b) 9x2yz;

c) 15,5;

Các biểu thức a) \(\frac{2}{5}\) + x2y; d) 1 - \(\frac{5}{9}\)x3; không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.