Bài 2 trang 137 sgk Vật lý lớp 12

Câu 2. Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?

Hướng dẫn giải:

Quang phổ được các chất rắn ,lỏng, khí có ấp suất lớn, phát ra khi nung nóng gọi là quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát xạ.