Bài 2 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 2. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Giải.

Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ