Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2

Câu 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

\(\widehat{A}\) =  800  ,     \(\widehat{B}\)  = 450

Hướng dẫn:

Tam giác ABC có  \(\widehat{A}\) = 800; \(\widehat{B}\) = 450

Nên \(\widehat{C}\)  = 1800 – (800 + 450) = 550

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 450 < 550 < 800 hay \(\widehat{B}\) < \(\widehat{C}\) < \(\widehat{A}\)  => AC < AB < BC