Bài 3 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 3. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Giải.

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.