Bài 4 trang 137 sgk Vật lý lớp 12

Câu 4. Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C