Bài 4 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 4. Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Giải.

Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.

Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại