Bài 7 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Câu 7. Một cách chứng minh khác của định lí 1:

Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB

a) Hãy so sánh góc ABC với góc ABB’

b) Hãy so sánh góc ABB’với góc AB’B

c) Hãy so sánh góc  AB'B với góc ACB

 Từ đó suy ra \(\widehat{ABC} > \widehat{ACB}\)

Hướng dẫn

a) Trên tia AC, AB' = AB

Mà AB < AC ( giả thiết)

Nên B' nằm giữa A và C

\(=>\) tia BB' nằm giữa hai tia BA và BC

\(=> \widehat{ABB'} < \widehat{ABC}\)

b)  ∆ABB' có AB = AB' nên cân tại A

\(=> \widehat{ABB'} = \widehat{AB'B}\)

c) Vì góc  AB'B là góc ngoài tại B' của  ∆BB'C nên

\(\widehat {AB'B} = \widehat {B'BC} + \widehat {B'CB}\)

Mà \(\widehat {B'CB} = \widehat {ACB}\)

Do đó: \(\widehat {AB'B}>\widehat {ACB}\)                      (1)

Mặt khác: \( \widehat{ABB'} = \widehat{AB'B}\) ( theo b)  (2)

                \(\widehat{ABB'} < \widehat{ABC}\) ( a)      (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\widehat{ABC} > \widehat{ACB}\)