Bài 9 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 9. Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải.

a) Dây dao động với một bụng, vậy \(l = \frac{\lambda }{2}\) hay λ = 2. l = 2. 0,6 = 1,2m.

b) Dây dao động với ba bụng thì  \(l = 3\frac{\lambda' }{2}\) hay \(\lambda'=\frac{2}{3}l=\frac{2}{3}. 0,6=0,4\)m.