Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Câu 2. Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Trả lời:

Ví dụ:

Em sống ở Hà Nội, ở môi trường đô thị.