Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Lời Giải: Câu 1. Thành phần cấu tạo của h

Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Lời Giải:

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :
* Tim : + Nửa phải (tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
+ Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái)
* Hệ mạch : + Vòng tuần hoàn nhỏ.
+ Vòng tuần hoàn lớn.