Câu 2: Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn trong mục I.2 SGK. Gợi ý: - Các lỗi mắc phải: + Thừa ph

Câu hỏi 2. Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn trong mục I 2 SGK.

Gợi ý:

-  Các lỗi mắc phải:

+ Thừa phần viết về bố mẹ, vì không cần thiết phải khai trong đơn này.

+ Lí do ttrình bày trong đơn chưa rõ ràng, xác đáng.

+ Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn.

-  Cách sửa: bổ sung những phần thiếu, bỏ những chỗ viết thừa.