Câu 4: - Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ - Phép thế: Sa Pa - đấy.

Câu hỏi 4.Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết trong đoạn trích sau đây:

- Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

- Phép thế: Sa Pa - đấy