Câu 5: Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập là

Câu hỏi 5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung ,về hình thức giữa các trong một đoạn văn ở một tập làm văn của em

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.