Lý thuyết Protein

I. Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo

- Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng...

- Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại. Khi thủy phân protein thu được hỗn hợp các amino axit H2N – R – COOH

II. Tính chất

1. Phản ứng thủy phân

Protein + nước \(\xrightarrow[t^{0}]{axit(bazo)}\) Hỗn hợp amino axit

2. Sự phân hủy bởi nhiệt

Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét (giống như tóc, thịt cháy).

Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit...) xảy ra sự kết tủa hay đông tụ protein, thí dụ đun nóng lòng trắng trứng.