Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

A Kiến thức cơ bản

1. Định lý 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn

2. Định lý 2

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

2. Nhận xét

- Trong tam giác ABC: AC > AB  <=> \(\widehat{B}\)  > \(\widehat{C}\)

- Trong tam giác ABC cân: AB = AC <=> \(\widehat{C}\) = \(\widehat{B}\) 

- Trong tam giác tù ( hoặc là tam giác vuông) cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông là cạnh lớn nhất.