Lý thuyết sóng dừng

1. Sự phản xạ sóng

Khi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.

 + Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

 + Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

2. Sóng dừng (hình 9.1)

+ Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa được với nhau, tạo thành một hệ sóng dừng.

+ Trong sóng dừng, một điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.

+ Để có sóng dứng trên sợi dây có hai đầu cố định là :

                               \(l=k\frac{\lambda }{2}\)   (k = 1, 2, 3...)

+ Để có sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu tự do là :

                              \(l=\left (2k+1 \right )\frac{\lambda }{4}\)  (k = 0, 1, 2, 3, ...)