Lý thuyết về silic và công nghiệp silicat

I. SILIC (Si)
1. Trạng thái thiên nhiên

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chĩ sau oxi, chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất. Silic không tồn tại ô dạng đơn chất mà chỉ ở dạng hợp chất. Các hợp chất của silic tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét (cao lanh).

2.  Tính chất

Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại. Tinh thể silic là chất bán dẫn. Silic là phi kim hoạt dộng hóa học yếu hơn cacbon, clo. Tính chất hóa học đặc trưng củá Si là tính khử (ở nhiệt độ cao). Thí dụ: Si + O—> SiO2

II. SILIC ĐIOXIT (SiO2)

-  SiO2 là chất rắn, không tan trong nước.

- SiO2 là oxit axit, tác dụng với kiềm và oxit bazơ tan ở nhiệt độ cao.

SiO2 + 2NaOH  —>  H2O + Na2SiO3 (natri silicat)

SiO2 + CaO —> CaSiO3 (canxi silicat)

III.  SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT

-  Công nghiệp silicat gồm sản xuất dồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ), thủy tinh, xi măng.

-  Nguyên liệu chính dể sản xuất đồ gốm là đất sét, thạch anh, fenpat.

-  Nguyên liệu chính đề sản xuất xi măng là đất sét, đá vôi, cát.

-  Nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh là cát thạch anh (cát trắng), đá vôi và sođa Na2CO3.