Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa

Câu hỏi 1. Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ?

trả lời

Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm vé Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa : Trả lời hỏi này, cần nắm được nội dung mục 1 19. SGK để thấy được uy tín, sự hi sinh to lớn của Lê Lợi đã củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với ông.