Viết báo cáo

a) Các bước tiến hành

-Xây dựng đề cương chi tiết.

-Viết báo cáo theo đề cương, chú ý làm rõ các vấn đề chính của chủ đề được phân công.

-Trong báo cáo, ngoài phần bài viết, nên có thêm các tranh ảnh, sơ đồ, biểu đồm bảng thống kê, lược đồ để minh họa cho các nhận định của mình.

b) Gợi ý nội dung

Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

-Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ: Ở vùng nào ? Giáp những đâu ? Diện tích của tỉnh hoặc thành phố thuộc loại lớn hay nhỏ ?

-Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế-xã hội.

-Gồm các huyện hoặc quận nào ? Vị trí, giới hạn của các quận hoặc huyện.

Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

-Các đặc điểm nổi bật nhất về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

-Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất.

Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố

-Đặc điểm chính về dân cư và lao động.

-Những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với phát triển kinh tế-xã hội.

-Hướng giải quyết các vấn đề về dân cư và lao động.

Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh hoặc thành phố.

-Những đặc điểm nổi bật về kinh tế-xã hội:

+Sơ lược quá trình phát triển kinh tế, trình độ phát triển kinh tế.

+Vị thế về kinh tế của tỉnh hoặc thành phố so với cả nước.

+Cơ cấu kinh tế

-Thế mạnh về kinh tế

-Hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hoặc thành phố

Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

-Điều kiện phát triển.

-Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế chính.

+Các ngành của trung ương đóng tại tỉnh hoặc thành phố.

+Các ngành của địa phương.