CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ
CHƯƠNG III: NHÓM CACBON
CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO
CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO
CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN
CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL
CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC