CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT
Chương 2. CACBOHIĐRAT
Chương 3. AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN
Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
CHƯƠNG 7. CROM-SẮT-ĐỒNG
CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG