PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO
PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT
CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM