Toán

1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC
2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100